DKUUG logo

Vedtægter


§ 1. Navn

Foreningens navn er Dansk UNIX-system Bruger Gruppe med binavnene EurOpen Danmark, UniForum Danmark samt Dansk Forum for Åbne Systemer. med navnet DKUUG, Danish Unix User Group.

Foreningen er stiftet 18. november 1983. Vedtægterne er senest ændret 6 September 2016.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er:

at udveksle information og erfaringer om Åbne Systemer, herunder UNIX

at udveksle programmel og dokumentation i det omfang licenser gør det muligt

at rådgive om maskinel og programmel for Åbne Systemer

at stimulere til øget anvendelse af Åbne Systemer.

Midlerne til at forfølge disse formål er blandt andet:

Medlemsmøder

Arrangementer for medlemmer og interesserede om Åbne Systemer

§ 3. Medlemsforpligtelser

Programmel og dokumentation, som modtages gennem DKUUG, er kun beregnet til medlemmets eget brug og må ikke gøres til genstand for distribution eller salg.

Dog gælder ikke strammere regler for Foreningens medlemmer, end den til programmellet tilhørende licens pålægger brugeren. Medlemmer er forpligtet til altid at sørge for kontaktinformationer er korrekte.

§ 4. Medlemskab

DKUUG har to medlemskategorier: organisationsmedlemmer og individuelle medlemmer.

Et organisationsmedlem kan være en fysisk eller juridisk person, herunder et firma, en organisation, en privatperson eller en del af en juridisk person med interesse for Åbne Systemer. Såfremt flere dele eller grene af en juridisk person, det være sig et selskab, en organisation m.v., er medlem, kan der dog alene afgives det antal stemmer som medlemskabet berettiger til, jf. § 9 på den juridiske persons vegne.

Særlige typer af organisationsmedlemskab er stormedlemmer og mindre virksomhedsmedlemmer. Et stormedlem, er et organisationsmedlem, som ønsker at støtte Foreningens aktiviteter yderligere, og som ønsker Foreningens service til denne medlemskategori. Et mindre virksomhedsmedlem er et organisationsmedlem med 1 til 4 navngivne personer.

Et Individuelt medlem er en fysisk person og kan være et af følgende kategorier: privatpersoner, studerende eller pensionister med interesse for Åbne Systemer. Studiemedlemmer er individuelle medlemmer med gyldigt studiekort. Pensionistmedlemmer er individuelle medlemmer, der oppebærer offentlig pension eller efterløn.

§ 5. Optagelse

Ansøgning om medlemsskab skal ske skriftligt og det af Foreningen fastsatte årskontingent indsendes til Foreningen..

Bestyrelsen træffer efter sit eget skøn beslutning om, hvorvidt ansøgningen om medlemskab kan imødekommes.

Årskontingent fastsættes særskilt for følgende medlemskategorier: stormedlemmer, organisationsmedlemmer, mindre virksomhedsmedlemmer, privatpersoner, studiemedlemmer og pensionistmedlemmer. Mindre virksomhedsmedlemmer betaler kontingent for hver registreret navngiven person.

§ 6. Udtrædelse

Vil et medlem udtræde af Foreningen, skal dette anmeldes skriftligt til bestyrelsen. Udmeldelsen skal forelægges ved det nærmest følgende bestyrelsesmøde. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af kalenderåret. Forsømmer et medlem at betale vedtægtsmæssigt kontingent, og betales dette ikke efter en påtale inden for en af kasséreren fastsat frist, skal bestyrelsen erklære medlemmet for udtrådt.

Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende skønnes at modarbejde Foreningens formål eller interesser.

§ 7. Foreningens ledelse

Foreningens ledelsesfunktioner varetages af generalforsamlingen og  bestyrelsen.

Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. Budgettet vedtages af generalforsamlingen og

daglig drift varetages af bestyrelsen via prokura.

§ 8. Indkaldelse til generalforsamling

Foreningens årlige generalforsamling holdes i oktober eller november med tid og sted fastsat af bestyrelsen.

For behandling af nærmere angivne sager skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller det begæres skriftligt med angivelse af anledningen af mindst en femtedel af Foreningens organisationsmedlemmer.

Skriftlig indkaldelse af forslag til generalforsamlingen, samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer udsendes mindst seks uger før mødet.

Forslag fra medlemmer eller til medlemmer, der ønskes valgt til bestyrelsen kan skriftligt meddeles den siddende bestyrelse senest 4 uger før generalforsamlingen.

Skriftlig indkaldelse til generalforsamling skal udsendes mindst 2 uger før mødet.

Til indkaldelsen skal medfølge en dagsorden, forslag til medlemmer, der ønskes valgt til bestyrelsen, forslag fra medlemmerne samt elektronisk link til regnskaber og budgetter.

§ 9. Tale- og stemmeret

Ethvert medlem har ret til at være til stede på generalforsamlingen og har taleret.

Ved afstemning har hvert stormedlem 8 stemmer, almindelig organisationsmedlem 4 stemmer, mindre virksomhedsmedlem 1 stemme per navngiven tilknyttet person og hvert individuelt medlem 1 stemme, jfr. Dog § 4.

Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan højest repræsentere ét andet medlem

Bestyrelsen som enhed kan repræsentere et ubegrænset antal fuldmagter.

Medlemmer kan skriftligt afgive blankofuldmagt til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv hvordan fuldmagter anvendes i foreningens interesse.

§ 10. Sager på generalforsamlingen

Dagsorden for den årlige generalforsamling indeholder punkterne:

Valg af dirigent

Valg af referent

Beslutning om mødet er lovligt indkaldt

Behandling af bestyrelsens beretning, herunder planer for det kommende år.

Godkendelse af regnskab

Valg af bestyrelse

Valg af revisor og revisorsuppleant

Fastsættelse af budget og kontingenter for det kommende år, herunder tilladt træk på foreningens formue.

Behandling af øvrige sager foreslået af bestyrelsen eller indsendt skriftligt til bestyrelsen af et medlem senest 4 uger før mødet med anmodning om behandling på mødet

På generalforsamlingen må kun tages beslutning om sager, som er optaget på den udsendte dagsorden

Afstemninger kontrolleres af dirigenten og referenten.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter samme retningslinier som ordinære generalforsamlinger, idet ordinære valg, beretninger og godkendelser udgår.

§ 11. Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af formand, samt fire andre medlemmer valgt blandt medlemmerne. Bestyrelsens formand og andre medlemmer vælges på den årlige generalforsamling. Medlemmer vælges normalt for 2 år ad gangen, således at halvdelen vælges på ulige år, og resten vælges på lige år. Nyvalgte medlemmer ud over halvdelen af bestyrelsen vælges for 1 år, hvilket afgøres ved lodtrækning. I den udstrækning der ikke er opstillet tilstrækkeligt med kandidater til, at vedtægternes minimumskrav til antallet af medlemmer i bestyrelsen kan opfyldes, kan generalforsamlingen opstille kandidater.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer inclusive formanden er under tre, kan et nyt medlem vælges på en ekstraordinær generalforsamling. Det nye medlem er på valg på samme tidspunkt, som det afgåede medlem var på valg.

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, kræves at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede fysisk eller via elektroniske midler.

Beslutninger på bestyrelsesmødet sker ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 12. Formue og hæftelse

Foreningens formue er vekslende og tilvejebringes ved kontingenter og diverse arrangementer o.lign.

Foreningens formue hæfter for Foreningens forpligtelser.

Ingen medlemmer hæfter for Foreningens forpligtelser.

§ 13. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem i  forening. Der kan meddeles prokura.

§ 14. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabsåret 1990 er dog fra 1. oktober 1989 til 31. december 1990.

§ 15. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige medlemmers stemmer, stemmer for ændringsforslaget.Ændringsforslaget skal være udsendt med mødeindkaldelsen. Opnår forslaget ikke 2/3 af samtlige medlemmers stemmer, kan der med to ugers varsel og inden 4 uger efter generalforsamlingen indkaldes til en ny generalforsamling. Alternativt kan generalforsamlingen beslutte, at behandling på næste års ordinære generalforsamling træder i stedet for den ekstraordinære generalforsamling. Til vedtagelse af ændringsforslaget på den anden generalforsamling kræves at 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer, stemmer for forslaget, samt at 2/3 af samtlige medlemmers stemmer, stemmer herfor ved en urafstemning blandt foreningens medlemmer, der skal afholdes senest 3 uger efter den anden generalforsamling.Bestyrelsen fastsætter retningslinierne for urafstemningen. Medlemmer, der er indvalgt på generalforsamlingen eller efter den første generalforsamling, kan ikke deltage i urafstemningen

§ 16. Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen eller sammenlægning med en anden kan alene besluttes på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af samtlige medlemmers stemmer, stemmer herfor.

Forslaget skal være udsendt med mødeindkaldelsen. Opnår forslaget ikke 2/3 af samtlige medlemmers stemmer, kan der med to ugers varsel og inden for 4 uger efter generalforsamlingen indkaldes til en ny generalforsamling. Til vedtagelse af forslaget på den anden generalforsamling kræves:

at 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer, stemmer for forslaget, samt at 2/3 af samtlige medlemmers stemmer, stemmer herfor ved en urafstemning blandt foreningens medlemmer, der skal afholdes senest 3 uger efter den anden generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter retningslinierne for urafstemningen. Medlemmer, der er indvalgt på generalforsamlingen eller efter den første generalforsamling, kan ikke deltage i urafstemningen.

Dersom generalforsamlingen i overensstemmelse med ovenanførte regler beslutter opløsning, uddeler generalforsamlingen foreningens formue til støtte til andre grupper med lignende formål som foreningen.

Arrangementer


Aktiviteter i Maj
Læs mere

Arrangement i DKUUG
Læs mere

Forårsarrangementer
Læs mere

Aktiviteter i DKUUG 2015
Læs mere

Open/Libre Office Workshop
Læs mere

Hvordan jeg gjorde mig fri af Google, Dropbox 27. marts
Læs mere

Vim foredrag med Bryan Østergaard
Læs mere